Davetli Konuşmacılar

 

 

Prof. Dr. Işın Bengi Öner, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

- Akademik Açılış Konuşması 

Prof. Dr. Mümtaz Kaya, Hacettepe Üniversitesi

- Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Editörü

Prof. Dr. Mine Yazıcı, İstanbul Üniversitesi

- İ. Ü. Çeviribilim Dergisi Kurucu Editörü

Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ, Yıldız Teknik Üniversitesi

- TransLogos Çeviribilim Dergisi Editörü

 

Kısa Biyografi

Prof. Dr. Işın Bengi Öner Çevirmen, editör, akademisyen. 1983 yılına kadar on altı yıl boyunca Beyoğlu Tercüme Bürosu’nda çevirmen, redaktör ve yönetici olarak çalıştı. 1983-2008 yılları arasında, kurucuları arasında yer aldığı Boğaziçi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü’nde şiir çevirisi; medya çevirisi; AB hukuku ve çevirileri; yaratıcı ve teknik metin yazarlığı; teknik çeviri; lokalizasyon; çeviri kuramları ve çeviri eleştirisi konulu lisans ve lisansüstü dersler verdi. Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarının Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık Programları’nda gerek AB hukuku ve çevirileri gerekse yerelleştirme, proje yönetimi ve çeviriye yönelik dil teknolojileri derslerinin yer almasına öncülük ederek ulusal ve uluslararası platformda çeviri sektörü ile çeviri eğitimi arasındaki bağların kurulmasını sağladı. 2011-13 yılları arasında Doğuş Üniversitesi’nde Çeviribilim Lisansüstü Programları Koordinatörü olarak görev yaptı. Araştırmaları çeviri kuramı, teknik dokümantasyon, çeviri eğitimi, çeviri eleştirisi ve çeviribilim felsefesi üzerinde yoğunlaşan Bengi-Öner aynı zamanda, Diye Yayınları’nın genel yayın yönetmenidir. Kitapları: Kızılcık Karpuz Olur mu Hiç? İlahi Çevirmen (Ülker İnce-Bengi Öner, Diye Yayınları: 2009), Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? (Bengi Öner, Sel Yayıncılık:1999); Çeviri Kuramlarını Düşünürken (Bengi Öner, Sel Yayıncılık:2001); Çeviribilim Terimleri Sözlüğü ( Bengi Öner, Sel Yayıncılık:2001)

Prof. Dr. Mümtaz KAYA 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Kaya, 1998 yılında aynı Üniversitede “Avrupa Birliği Düşüncesinin Doğuşu ve Fransız Yazarlarının bu Düşünceye Katkısı” konulu Doktora tezini tamamlamıştır. 1998 yılından sonra çalışmalarını çeviribilim alanında yoğunlaştıran Kaya, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli dergilerde çeviribilim alanında çalışmaları ve bildirileri yayımlanmıştır. Çeviri eğitimi, yazın çevirisi, görsel-işitsel çeviri ve eğitimi, engelsiz erişim için çeviri türleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Kaya, engelli dernekleri (görme engelliler ve işitme engelliler) ve Kamu kurumlarıyla birlikte engelsiz erişim konusunda (ayrıntılı altyazı, sesli betimleme, canlı altyazı) ortak çalışmalar ve projeler yürütmektedir. 1992-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve 1998-2015 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Mütercim Tercümanlık Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne geçen Mümtaz Kaya, 2015-2016 yılları arasında FMT Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür, 2016 Ekim- 2017 Mayıs (8 ay) Paris Sorbonne IV Üniversitesinde, Tübitak Yurt Dısı Doktora Sonrası Arastırma bursuyla “Kur’an-ı Kerim’in Fransızcaya Yapılan İlk ‘Çevirilerinde” ideolojik yaklaşımlar ve bu ‘Çevirilerin’ Fransız Edebiyatında, özellikle 18 ve 19. Yüzyillardaki Yansımaları” konusunda araştırmalar yürütmüştür. 2017 yılından beri ise MTB Bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Mine Yazıcı 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1979’dan 1999 yılına kadar İstanbul Üniversi­tesi Yabancı Diller Bölümünde Özel Alan dili öğretiminde İngilizce Okutmanı olarak çalıştı. 1999 yı­lında Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim dalında okutman olarak göreve başladı. 1999-2000 yılında İstanbul Edebiyat Fa­kültesi Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde gö­rev aldı. O yıldan başlayarak Çeviribilim, Araştırma Yöntemleri, Karşılaş­tırmalı Dil İncelemeleri gibi alanlarda hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vererek bu alandaki bilgi birikimini çevirmen ve araştırmacı adaylarıyla paylaşma olanağı buldu. 2003'de Doktor, 2005'de Yardımcı Doçent, 2006’da Doçent, 2012 yılında Profesör oldu. Bu süre içerisinde çeşitli yayın ve katıldığı uluslararası konferans, kolokyumlarda sunduğu yayın­lanmış bildirilerle ülkemizde çeviribilim alanının tanınmasına katkıda bu­lundu. Yayınları arasında sırasıyla Çeviribilime Giriş (2001), Çeviri Etkin­liği (2004), Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları (2005), ve Yazılı Çevi­ri Edinci (2007) adlı yapıtları bulunmaktadır. Multilingual yayınları tara­fından yayımlanan Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları adlı yapıtı 2009 yılında tüm disiplinlerin katıldığı telif ve çeviri yayınlar arasında telif kitaplar arasında TÜBA tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Ayşe Banu KARADAĞ. Akademisyen, çevirmen, editör. 1990 yılında Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde tamamladı (1995 ve 1997). Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan aldı (2003). 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde araştırma görevlisi; 1997-2006 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde lisans ve lisansüstü düzeyde yarı zamanlı olarak ders veren Karadağ’ın İngilizce ve Fransızcadan makale/deneme, şiir, öykü ve roman çevirileri ve editörlüğünü yaptığı telif ve çeviri kitapları bulunmaktadır. Karadağ aynı zamanda Diye Yayınları’nın ve transLogos Translation Studies Journal (DİYE GC) adlı çeviribilim dergisinin editörüdür. Araştırmaları, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi ve çeviri tarihi üzerinde yoğunlaşan Karadağ’ın araştırma/inceleme kitapları şunlardır: Çevirinin Tanıklığında Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Çeviri Tarihini Yeniden Okumak I-II (2014); Çevirinin Tanıklığında ‘Medeniyet’in Dönüşümü (2008); Osmanlıcada Robenson (2008). Sözü edilen araştırma konularında yayınlanmış birçok makalesi ve bildirisi bulunan Karadağ’ın çevirdiği kitaplar ise şunlardır: Dil ve Doğa Üzerine (N. Chomsky, 2010); Mutlu Prens (O. Wilde, 2009); İnsan Ne ile Yaşar? (L. N. Tolstoy, 2007); Maximum (C. Bongrand, 2001); Gatien’in Tutkusu (J. Cordelier, 1999); Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım (R. Boyne, 1998).